Skip to main content

”امین تارخ در مجسمه،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۱۸ (بهمن ۱۳۷۰): ۱۲.

”امین تارخ در مجسمه،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۱۸ (بهمن ۱۳۷۰): ۱۲.