Skip to main content

کیومرث دیانی، خاطره ها از شما و هنرپیشگان، شماره ۱۲۵، (تابستان ۱۳۳۶)، ۱۶

کیومرث دیانی، خاطره ها از شما و هنرپیشگان، شماره ۱۲۵، (تابستان ۱۳۳۶)، ۱۶