Skip to main content

”جستوجو در جزیره،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۱۰ (شهریور ۱۳۷۰): ۵۹.

”جستوجو در جزیره،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۱۰ (شهریور ۱۳۷۰): ۵۹.