Skip to main content

”حسین سرشار و اکبر عبدی در تصویری از فیلم،“ فیلم، شماره ۸۴ (دی ۱۳۶۸): ۱۹.

”حسین سرشار و اکبر عبدی در تصویری از فیلم،“ فیلم، شماره ۸۴ (دی ۱۳۶۸): ۱۹.