Skip to main content

”فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های جهانی،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۱۲ (مهر ۱۳۷۰): ۱۱.

”فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های جهانی،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۱۲ (مهر ۱۳۷۰): ۱۱.