Skip to main content

”قصه‎‌های مجید ادامه دارد،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۱۰ (شهریور ۱۳۷۰): ۲۵.

”قصه‎‌های مجید ادامه دارد،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۱۰ (شهریور ۱۳۷۰): ۲۵.