Skip to main content

”مجموعه تلویزیونی آرایشگاه زیبا، چیزی مهم‌تر از یک سریال خوب،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۰۹ (مرداد ۱۳۷۰): ۲۱-۲۲.

”مجموعه تلویزیونی آرایشگاه زیبا، چیزی مهم‌تر از یک سریال خوب،“ ماهنامه سینمایی، شماره ۱۰۹ (مرداد ۱۳۷۰): ۲۱-۲۲.