Skip to main content

زندگی هنری ایرن زازیانس

زندگی هنری ایرن زازیانس

یکی از زنان مهم و تحصیل کرده سینمای قبل انقلاب است. او در 17 سالگی به تئاتر حرفه ای پرداخت و عضو تئاتر فردوسی شد. او در مورد خود می گوید: من از تئاتر آمدم، تئاتر بازیگر را آماده می کند. او با بازی در دو فیلم مردی که رنج می برد و چشم به راه وارد سینما شد و تا انقلاب حدود سی فیلم و چند سریال که معروف ترین آن ها سلطان صاحب قران بود بازی کرد.