Skip to main content

گفتگوی داریوش کریمی با ابراهیم گلستان فروغ در یاد

گفتگوی داریوش کریمی با ابراهیم گلستان فروغ در یاد

کم تر شاعری را می شه یافت که با جدیت فروغ فرخزاد در پی آن باشه تا نقشه‌ی روان پیچیده‌ی خودش را بدون سانسور و ملاحظه کاری در شعرش ترسیم کند. اما از زندگی فروغ، بیرون از شعرهاش، چه می دونیم؟ کسی که در سال های آخر از همه به فروغ نزدیک تر بوده در این مورد به ما چی می تونه بگه؟