Skip to main content

گفتگوی هوشنگ گلمکانی با مسعود کیمیایی

گفتگوی هوشنگ گلمکانی با مسعود کیمیایی

گفتگوی هوشنگ گلمکانی درباره فیلم گوزن ها اثر مسعود کیمیایی می باشد.گوزن پاهای زشتی دارد که موقع فرار به او کمک می‌کند و شاخ های زیبایی دارد که مانع عبور او در شرایط سخت می‌شود! این استدلال دلیلی برای نامیدن فیلم 《گوزن‌ها》 اثر 《مسعود کیمیاییست》 که بی شک یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران به حساب می‌آید. کیمیایی خودش را انعطاف پذیر در برابر شرایط و زمانه می‌داند. انعطافی که دید او را نسبت به فیلم ها و مسائل در طول سالیان دگرگون کرده است.