Skip to main content

مصاحبه اختصاصی با مهناز افشار

مصاحبه اختصاصی با مهناز افشار

مهناز افشار بازیگر سینما، از علت رفتنش می گوید. او رفتنش را برای همیشه نمی داند و امیدوار هست روزی به وطنش بازگردد. او علت رفتنش را دل شکستگی می داند و حس می کند تمام جوانی و کارهایش در قلب مردم باید بماند. او به حجاب اجباری اشاره می کند و می گوید حتی اگر اجبارها عادت شده باشند انسان در یک جایی حس می کند این تناقض قابل تحمل نیست. او خود را صدای مردمی می داند که به حجاب اجباری معترض هستند.