Skip to main content

هنرمند کیست؟ مصاحبه با آذر شیوا

هنرمند کیست؟ مصاحبه با آذر شیوا

آذر شیوا هنرمند را کسی معرفی می کند که با خودسوزی شخصیتی که ارائه می دهد یا نقاشی یا مجسمه ای که می کشد و می سازد به جامعه تقدیم میکند. هنرمند خود را فدا می کند و نمی ترسد که دادرسی نداشته باشد. او هیچ وقت نمی میرد و جاودانه می ماند. هنرمند به دنبال منفعت شخصی خود نیست و زیر نقاب هنر خود را پنهان نمی کند.