Skip to main content

گفتگوی مسعود جعفری جوزانی

گفتگوی مسعود جعفری جوزانی

در این برنامه به زندگی و آثار مسعود جعفری جوزانی پرداخته می شود، مجموعه تلویزیونی در چشم باد و فیلم های سینمایی در مسیر تندباد، دل و دشنه، جاده های سرد، یک مرد یک خرس و شیر سنگی از جمله آثار او به شمار می روند.