Skip to main content

گفتگوی محمود گبرلو با مسعود کیمیایی

گفتگوی محمود گبرلو با مسعود کیمیایی

در این گفتگوی گبرلو با مسعود کیمیایی درباره حواشی فیلم های او میپردازد. کیمیایی فیلم‌سازی را با برادران اخوان شروع کرد و با استودیوهای آریانا فیلم برای فیلم قیصر و سازمان سینمایی پیام برای فیلم رضا موتوری (۱۳۴۹) کارش را ادامه داد. سه فیلم بلوچ، خاک و گوزن‌ها را برای مهدی میثاقیه، تهیه‌کننده ایرانی، ساخت و فیلم روشنفکرانه‌اش غزل (۱۳۵۵) را هم برای تل فیلم ساخت و داش آکل (۱۳۵۰) را برای برادران رشیدیان.